PubTransformer

A site to transform Pubmed publications into these bibliographic reference formats: ADS, BibTeX, EndNote, ISI used by the Web of Knowledge, RIS, MEDLINE, Microsoft's Word 2007 XML.

Guidelines for the use of the International Classification of Radiographs of Pneumoconioses of the International Labour Office (ILO): Substantial changes in the currrent edition.

Abstract The International Classification of Radiographs of Pneumoconioses is the scheme worked out by the International Labour Office in Geneva (ILO), to register radiographic chest abnormalities in a well-ordered, reproducible and comparable way. It is used for diagnosing abnormalities caused by dust exposure. Guidelines for the use of the ILO International Classification of Radiographs of Pneumoconioses contain detailed information and recommendations on how to use the classification, as well as how the chest X-ray examination should be performed and recorded. To facilitate the diagnosis of observed abnormalities the classification is completed by the set of standard radiograms illustrating typical irregularities referring to lungs and pleura, included in the classification. The article presents the key information on classification and the most important amendments adopted in the 2000 and 2011 ILO guidelines revisions. These changes refer to radiographs quality assessment, the way of presenting abnormalities registered in standard radiographs (QUAD set, digital images) and registration of failures not related to dust exposure. Particularly important complements result from the development of radiological imaging techniques. They are concerned about the classification of radiographic images of the chest recorded digitally. Med Pr 2016;67(6):833-837.
PMID
Related Publications

Errors made in the ultrasound diagnostics of the spleen.

The differentiation of the character of solid lesions in the breast in the compression sonoelastography. Part II: Diagnostic value of BIRADS-US classification, Tsukuba score and FLR ratio.

Standards of the Polish Ultrasound Society - update. Sonomammography examination.

Sonography of iatrogenic pneumothorax in pediatric patients.

Validation of the international labour office digitized standard images for recognition and classification of radiographs of pneumoconiosis.

Authors

Mayor MeshTerms
Keywords

ILO classification

chest radiographs

dust exposure

occupational diseases

pneumoconioses

pneumoconiosis diagnostics

Journal Title medycyna pracy
Publication Year Start
PMID- 28005090
OWN - NLM
STAT- MEDLINE
DA - 20161222
DCOM- 20170313
LR - 20170313
IS - 0465-5893 (Print)
IS - 0465-5893 (Linking)
VI - 67
IP - 6
DP - 2016 Dec 22
TI - [Guidelines for the use of the International Classification of Radiographs of
   Pneumoconioses of the International Labour Office (ILO): Substantial changes in
   the currrent edition].
PG - 833-837
LID - 63249 [pii]
LID - 10.13075/mp.5893.00493 [doi]
AB - The International Classification of Radiographs of Pneumoconioses is the scheme
   worked out by the International Labour Office in Geneva (ILO), to register
   radiographic chest abnormalities in a well-ordered, reproducible and comparable
   way. It is used for diagnosing abnormalities caused by dust exposure. Guidelines 
   for the use of the ILO International Classification of Radiographs of
   Pneumoconioses contain detailed information and recommendations on how to use the
   classification, as well as how the chest X-ray examination should be performed
   and recorded. To facilitate the diagnosis of observed abnormalities the
   classification is completed by the set of standard radiograms illustrating
   typical irregularities referring to lungs and pleura, included in the
   classification. The article presents the key information on classification and
   the most important amendments adopted in the 2000 and 2011 ILO guidelines
   revisions. These changes refer to radiographs quality assessment, the way of
   presenting abnormalities registered in standard radiographs (QUAD set, digital
   images) and registration of failures not related to dust exposure. Particularly
   important complements result from the development of radiological imaging
   techniques. They are concerned about the classification of radiographic images of
   the chest recorded digitally. Med Pr 2016;67(6):833-837.
CI - This work is available in Open Access model and licensed under a CC BY-NC 3.0 PL 
   license.
FAU - Muszynska-Graca, Maja
AU - Muszynska-Graca M
AD - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego / Institute of Occupational
   Medicine and Environmental Health, Sosnowiec, Poland (Zaklad Zdrowia
   Srodowiskowego i Epidemiologii / Department of Environmental Health and
   Epidemiology). [email protected]
FAU - Dabkowska, Beata
AU - Dabkowska B
AD - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego / Institute of Occupational
   Medicine and Environmental Health, Sosnowiec, Poland (Zaklad Zdrowia
   Srodowiskowego i Epidemiologii / Department of Environmental Health and
   Epidemiology). [email protected]
FAU - Brewczynski, Piotr Z
AU - Brewczynski PZ
AD - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego / Institute of Occupational
   Medicine and Environmental Health, Sosnowiec, Poland (Zaklad Szkodliwosci
   Biologicznych i Immunoalergologii / Department of Biohazard and
   Immunoallergology). [email protected]
LA - pol
PT - Guideline
PT - Journal Article
TT - Wytyczne stosowania Miedzynarodowej Klasyfikacji Radiogramow Pylic Pluc
   Miedzynarodowego Biura Pracy (ILO) - istotne zmiany w obecnie obowiazujacej
   edycji.
DEP - 20161121
PL - Poland
TA - Med Pr
JT - Medycyna pracy
JID - 0376642
SB - IM
MH - Humans
MH - International Classification of Diseases/*standards
MH - Occupational Diseases/classification/*diagnostic imaging
MH - Occupational Medicine/*standards
MH - Pneumoconiosis/classification/*diagnostic imaging
MH - Practice Guidelines as Topic
MH - Radiographic Image Enhancement/*standards
MH - Radiology/standards
MH - Reproducibility of Results
OAB - Publisher: Miedzynarodowa Klasyfikacja Radiogramow Pylic Pluc jest opracowanym
   przez Miedzynarodowe Biuro Pracy (International Labour Office - ILO) w Genewie
   schematem pozwalajacym na rejestrowanie stwierdzonych w obrazie radiologicznym
   zmian w obrebie klatki piersiowej w sposob uporzadkowany, powtarzalny i
   umozliwiajacy dokonywanie porownan. Ma ona zastosowanie w diagnozowaniu zmian
   spowodowanych narazeniem na pyly. Publikowane w postaci broszury Wytyczne
   Stosowania Miedzynarodowej Klasyfikacji Radiogramow Pylic Pluc ILO zawieraja
   szczegolowe informacje i wskazowki dotyczace poslugiwania sie schematem
   klasyfikacji radiogramow oraz standardu wykonania i zapisu badania
   radiologicznego klatki piersiowej. Dla ulatwienia interpretacji broszurze
   towarzyszy zestaw radiogramow standardowych obrazujacych typowe, objete
   klasyfikacja zmiany w obrebie miazszu pluc, a takze oplucnej. Niniejsza praca
   prezentuje najistotniejsze informacje i modyfikacje wprowadzone w wydaniach
   wytycznych ILO z roku 2000 i 2011. Zmiany te obejmuja m.in. ocene jakosci
   radiogramow, sposob prezentowania zmian zarejestrowanych w radiogramach
   standardowych (zestaw QUAD, obraz cyfrowy) oraz kodowanie obserwowanych odchylen 
   w obrazie klatki piersiowej niezwiazanych z narazeniem na pyl. Szczegolnie
   istotne uzupelnienia wynikaja z rozwoju technik radiologicznego obrazowania pluc.
   Dotycza one klasyfikowania radiograficznych obrazow klatki piersiowej zapisanych 
   w technice cyfrowej. Med. Pr. 2016;67(6):833-837.
OABL- eng
OTO - NOTNLM
OT - *ILO classification
OT - *chest radiographs
OT - *dust exposure
OT - *occupational diseases
OT - *pneumoconioses
OT - *pneumoconiosis diagnostics
EDAT- 2016/12/23 06:00
MHDA- 2017/03/14 06:00
CRDT- 2016/12/23 06:00
AID - 63249 [pii]
AID - 10.13075/mp.5893.00493 [doi]
PST - ppublish
SO - Med Pr. 2016 Dec 22;67(6):833-837. doi: 10.13075/mp.5893.00493. Epub 2016 Nov 21.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<b:Sources SelectedStyle="" xmlns:b="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography" xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography" >
</b:Sources>